Thẻ: du học ngành Quản trị kinh doanh

cu-nhan-quan-tri-kinh-doanh=tbs
Businessman presenting his ideas on whiteboard to colleagues